Đang xử lý.....

Văn bản quản lý

Tổng số văn bản 34
Số ký hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành
230/QĐ- TCTK Tổng cục Thống kê Quyết định Văn bản điều hành Quyết định ban hành quy chế Tổ chức lễ tang của Tổng cục Thống kê 18/03/2024
186/QĐ-TCTK Tổng cục Thống kê Quyết định Văn bản pháp lý Quyết định Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Tổng cục Thống kê năm 2024 01/03/2024
39/QĐ- TCTK Tổng cục Thống kê Quyết định Nghiệp vụ Thống kê Quyết định Về việc thành lập Ban quản lý dự án " Xây dựng Hệ thống công nghệ thông tin phục vụ chế độ báo cáo cấp Bộ; chế độ báo cáo cấp tỉnh, huyện, xã tần suất nhanh ( trực tuyến ) phục vụ công tác quản lý điều hành từ Trung ương đến địa phương 19/01/2024
03/ QĐ- TCTK Tổng cục Thống kê Quyết định Nghiệp vụ Thống kê Quyết định ban hành Quy trình Điều tra Thống kê 03/01/2024
1409/QĐ-TCTK Tổng cục Thống kê Quyết định Văn bản điều hành Quyết định về việc ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về tuyên truyền kiến thức thống kê năm 2024 của Tổng cục Thống kê 27/12/2023
1405/QĐ-TCTK Tổng cục Thống kê Quyết định Nghiệp vụ Thống kê Quyết định Về việc thành lập Tổ biên tập xây dựng Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Kế hoạch và Đầu tư 25/12/2023
369/ QĐ- TCTK Tổng cục Thống kê Quyết định Văn bản điều hành Quyết định ban hành quy chế phối hợp giữa các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê trong hoạt động sản xuất thông tin thống kê 07/04/2023
1177/ QĐ- TCTK Tổng cục Thống kê Quyết định Văn bản điều hành Quyết định về việc ban hành Kế hoạch công tác phổ biến; giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê năm 2023 của Tổng cục Thống kê 28/12/2022
122/BC-TCTK Tổng cục Thống kê Báo cáo Văn bản điều hành Báo cáo Kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê 15/06/2022
611/QĐ-TCTK Tổng cục Thống kê Quyết định Văn bản điều hành Quyết định về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Tổng cục Thống kê 06/06/2022
555/QĐ-TCTK Tổng cục Thống kê Quyết định Văn bản pháp lý khác Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Tổng cục Thống kê 05/05/2022
266/QĐ-TCTK Tổng cục Thống kê Quyết định Văn bản pháp lý khác Quyết định ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Tổng cục Thống kê 25/03/2022
1103/QĐ-TCTK Tổng cục Thống kê Quyết định Văn bản pháp lý khác Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử của Tổng cục Thống kê 25/11/2021
959/QĐ-TCTK Tổng cục Thống kê Quyết định Văn bản pháp lý khác Quyết định ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng ngành Thống kê 14/09/2021
832/QĐ-TCTK Tổng cục Thống kê Quyết định Văn bản pháp lý khác Quyết định về việc phân cấp quản lý công chức, viên chức tại đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê 08/07/2021
767/QĐ-TCTK Tổng cục Thống kê Quyết định Văn bản pháp lý khác Quyết định về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại trụ sở Tổng cục Thống kê 25/06/2021
743/QĐ-TCTK Tổng cục Thống kê Quyết định Văn bản pháp lý khác Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng phần mềm quản lý công việc của Tổng cục Thống kê 23/06/2021
629/QĐ-TCTK Tổng cục Thống kê Quyết định Văn bản pháp lý khác Sửa đổi, bổ sung Điều 34 Quyết định số 763/QĐ-TCTK ngày 30/6/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Tổng cục Thống kê 21/05/2021
266/QĐ-TCTK Tổng cục Thống kê Quyết định Văn bản pháp lý khác Quyết định ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Thống kê 07/04/2021
252/QĐ-TCTK Tổng cục Thống kê Quyết định Văn bản pháp lý khác Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Tổng cục Thống kê 30/03/2021