Đang xử lý.....
Điều tra Giá tiêu dùng 2023
Điều tra giá tiêu dùng năm 2022

Cuộc điều tra nhằm thu thập thông tin biên soạn chỉ số giá tiêu dùng trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê Quốc gia, được Tổng cục Thống kê thu thập, tổng hợp và công bố hàng tháng.

Điều tra giá nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho sản xuất năm 2022

Chỉ số giá nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho sản xuất (gọi tắt là chỉ số giá NNVL) là chỉ tiêu thống kê trong Hệ thống chỉ tiêu Thống kê quốc gia, được Tổng cục Thống kê thu thập, tổng hợp và công bố để đáp ứng một số mục đích chủ yếu sau:

- Phục vụ công tác quản lý, điều hành, phân tích kinh tế vĩ mô; xây dựng kế hoạch nhập khẩu NNVL đi đôi với phát triển vùng nguyên liệu, công nghiệp phụ trợ… đảm bảo vật tư cho sản xuất;

- Làm căn cứ để các cơ sở sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng tính hệ số trượt giá vật tư (từ khi mua NNVL sản xuất đến khi bán sản phẩm ra thị trường). Cung cấp mức độ biến động giá giữa các loại NNVL, giúp nhà sản xuất tìm NNVL thay thế nhằm hạ giá thành sản phẩm;

- Là cơ sở để ngành Thống kê tính giá trị tăng thêm theo phương pháp giảm phát hai lần rút gọn theo ngành kinh tế.

Điều tra giá sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản năm 2022

Điều tra giá sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản dùng để biên soạn chỉ số giá sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (viết gọn là chỉ số giá sản xuất NLTS) - chỉ tiêu thống kê trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, được Tổng cục Thống kê tổng hợp và công bố hàng quý.

Điều tra giá sản xuất công nghiệp năm 2022

Điều tra giá sản xuất công nghiệp được tiến hành trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với các đơn vị điều tra được chọn thuộc 4 ngành kinh tế theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (VISIC 2018), cụ thể:

- Ngành B: Khai khoáng;

- Ngành C: Công nghiệp chế biến, chế tạo;

- Ngành D: Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí;

- Ngành E: Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải.

Điều tra giá sản xuất dịch vụ năm 2022

Điều tra giá sản xuất dịch vụ là cuộc điều tra chọn mẫu thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia. Cuộc điều tra này được tiến hành trên phạm vi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với tất cả các đơn vị điều tra thuộc 8 ngành kinh tế theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (gồm ngành H, I, J, K, L, M, N, S).

Điều tra giá và tính chỉ số giá bất động sản năm 2022

Thu thập thông tin về giá bất động sản và các đặc điểm bất động sản để tính chỉ số giá bất động sản. Chỉ số giá bất động sản là chỉ tiêu thống kê quan trọng trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê Quốc gia, được Tổng cục Thống kê thu thập, khai thác, tổng hợp và công bố để đáp ứng một số mục đích chủ yếu sau:

(1) Bổ sung vào nhóm các chỉ tiêu thống kê kinh tế vĩ mô phản ánh dấu hiệu của nền kinh tế phục vụ công tác hoạch định chính sách tiền tệ, điều hành lạm phát mục tiêu;

(2) Phục vụ công tác thống kê Hệ thống Tài khoản Quốc gia (SNA) trong định giá tài sản, loại trừ biến động về giá của bất động sản mới được đầu tư và xây dựng;

(3) Đánh giá biến động thị trường bất động sản trong nước và thực hiện so sánh khu vực và quốc tế.

Điều tra giá xuất khẩu, nhập khẩu năm 2022

Cuộc điều tra giá xuất khẩu, nhập khẩu tiến hành trên phạm vi một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được chọn mẫu điều tra đại diện cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam năm gốc 2020.

Điều tra giá tiêu dùng năm 2021

Cuộc điều tra nhằm thu thập thông tin biên soạn chỉ số giá tiêu dùng trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê Quốc gia, được Tổng cục Thống kê thu thập, tổng hợp và công bố hàng tháng./.

Điều tra giá nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho sản xuất năm 2021

Chỉ số giá nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho sản xuất (gọi tắt là chỉ số giá NNVL) là chỉ tiêu thống kê trong Hệ thống chỉ tiêu Thống kê quốc gia, được Tổng cục Thống kê thu thập, tổng hợp và công bố để đáp ứng một số mục đích chủ yếu sau:

- Phục vụ công tác quản lý, điều hành, phân tích kinh tế vĩ mô; xây dựng kế hoạch nhập khẩu NNVL đi đôi với phát triển vùng nguyên liệu, công nghiệp phụ trợ… đảm bảo vật tư cho sản xuất;

- Làm căn cứ để các cơ sở sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng tính hệ số trượt giá vật tư (từ khi mua NNVL sản xuất đến khi bán sản phẩm ra thị trường). Cung cấp mức độ biến động giá giữa các loại NNVL, giúp nhà sản xuất tìm NNVL thay thế nhằm hạ giá thành sản phẩm;

- Là cơ sở để ngành Thống kê tính giá trị tăng thêm theo phương pháp giảm phát hai lần rút gọn theo ngành kinh tế.

Điều tra giá sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản năm 2021

Điều tra giá sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản dùng để biên soạn chỉ số giá sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (viết gọn là chỉ số giá sản xuất NLTS) - chỉ tiêu thống kê trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, được Tổng cục Thống kê tổng hợp và công bố hàng quý.

Điều tra giá sản xuất công nghiệp năm 2021

Thu thập giá sản xuất hàng công nghiệp để tính chỉ số giá sản xuất công nghiệp. Chỉ số giá sản xuất công nghiệp là chỉ tiêu thống kê trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, được Tổng cục Thống kê thu thập, tổng hợp và công bố hàng quý.

Điều tra giá sản xuất dịch vụ năm 2021

Cuộc điều tra nhằm thu thập thông tin để biên soạn chỉ số giá sản xuất dịch vụ - chỉ tiêu thống kê trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, được Tổng cục Thống kê tổng hợp và công bố hàng quý, đáp ứng một số mục đích chủ yếu sau:

- Cung cấp số liệu để phân tích ảnh hưởng của giá sản xuất dịch vụ vào sản xuất, tiêu dùng trong nước;  

- Phục vụ việc tính toán một số chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh;

- Đáp ứng nhu cầu thông tin về giá và chỉ số giá sản xuất dịch vụ của các đối tượng dùng tin khác.

Điều tra giá bất động sản năm 2021

Thu thập thông tin về giá bất động sản và các đặc điểm bất động sản để tính chỉ số giá bất động sản. Chỉ số giá bất động sản là chỉ tiêu thống kê quan trọng trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê Quốc gia, được Tổng cục Thống kê thu thập, khai thác, tổng hợp và công bố để đáp ứng một số mục đích chủ yếu sau:

(1) Bổ sung vào nhóm các chỉ tiêu thống kê kinh tế vĩ mô phản ánh dấu hiệu của nền kinh tế phục vụ công tác hoạch định chính sách tiền tệ, điều hành lạm phát mục tiêu;

(2) Phục vụ công tác thống kê Hệ thống Tài khoản Quốc gia (SNA) trong định giá tài sản, loại trừ biến động về giá của bất động sản mới được đầu tư và xây dựng;

(3) Đánh giá biến động thị trường bất động sản trong nước và thực hiện so sánh khu vực và quốc tế.

Điều tra giá xuất khẩu, nhập khẩu năm 2021

Cuộc điều tra nhằm thu thập thông tin về giá xuất khẩu, giá nhập khẩu để biên soạn chỉ số giá xuất khẩu, chỉ số giá nhập khẩu đáp ứng một số mục đích chủ yếu sau:

- Cung cấp thông tin thống kê về giá và chỉ số giá xuất khẩu, nhập khẩu cho các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội, đánh giá năng lực cạnh tranh của quốc gia, phân tích ảnh hưởng của giá quốc tế vào sản xuất, tiêu dùng và lạm phát trong nước;

- Đo lường biến động của giá xuất khẩu, giá nhập khẩu để Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây viết gọn là Cục Thống kê) loại trừ biến động của yếu tố giá trong việc tính toán một số chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh;

- Đáp ứng nhu cầu của các đối tượng dùng tin khác về giá và chỉ số giá xuất khẩu, nhập khẩu.