Đang xử lý.....

Văn bản quản lý

Tổng số văn bản 140
Số ký hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành
5891/ BKHĐT- TCTK Bộ Kế hoạch và Đầu tư Công văn Văn bản pháp lý khác Hướng dẫn ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 26/07/2023
613/ QĐ- TCTK Tổng cục Thống kê Quyết định Văn bản pháp lý Quyết định về việc ban hành kế hoạch Điều tra thống kê năm 2024 của Tổng cục Thống kê 07/07/2023
16/CT- TTG Văn phòng Chính phủ Chỉ thị Văn bản pháp lý Chỉ thị về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc 27/05/2023
05/2023- QĐ-TTg Văn phòng Chính phủ Quyết định Luật Thống kê và các văn bản QPPL hướng dẫn Quyết định số 05/2023/QĐ-TTg về việc Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 24/02/2023
03/2023/QĐ-TTg Văn phòng Chính phủ Quyết định Văn bản pháp lý Quyết định Ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia 15/02/2023
1177/ QĐ- TCTK Tổng cục Thống kê Quyết định Văn bản điều hành Quyết định về việc ban hành Kế hoạch công tác phổ biến; giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê năm 2023 của Tổng cục Thống kê 28/12/2022
01- QCPH- BNV- TCTK Tổng cục Thống kê Quy chế Văn bản pháp lý Quy chế phối hợp công tác thống kê và chia sẻ thông tin thống kê giữa Bộ Nội vụ và Tổng cục Thống kê 20/12/2022
01/ QCPH- BNV- TCTK Bộ và Cơ quan ngang Bộ Quy chế Văn bản pháp lý khác Quy chế phối hợp công tác Thống kê và chia sẻ thông tin Thống kê giữa Bộ Nội Vụ và Tổng Cục Thống kê 20/12/2022
2172/ QĐ- BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quyết định Văn bản pháp lý Quyết định phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số 2023 của Bộ Kế Hoạch và Đầu tư 14/12/2022
000 Tổng cục Thống kê Quy chế Văn bản pháp lý Quy chế phối hợp về công tác thống kê và chia sẻ thông tin thống kê giữa Tổng cục Thống kê và trường ĐH Kinh tế Quốc dân 18/11/2022
94/2022/NĐ-CP Văn phòng Chính phủ Nghị định Luật Thống kê và các văn bản QPPL hướng dẫn Nghị định số 94/2022/NĐ-CP quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 07/11/2022
1533/QĐ-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quyết định Văn bản điều hành Quyết định về ngày chuyển đổi số Bộ Kế hoạch và Đầu tư 13/09/2022
122/BC-TCTK Tổng cục Thống kê Báo cáo Văn bản điều hành Báo cáo Kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê 15/06/2022
611/QĐ-TCTK Tổng cục Thống kê Quyết định Văn bản điều hành Quyết định về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Tổng cục Thống kê 06/06/2022
7/CT-TTg Văn phòng Chính phủ Chỉ thị Luật Thống kê và các văn bản QPPL hướng dẫn Chỉ thị số 7/CT-TTg về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước 30/05/2022
555/QĐ-TCTK Tổng cục Thống kê Quyết định Văn bản pháp lý khác Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Tổng cục Thống kê 05/05/2022
266/QĐ-TCTK Tổng cục Thống kê Quyết định Văn bản pháp lý khác Quyết định ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Tổng cục Thống kê 25/03/2022
288/QĐ-TTg Văn phòng Chính phủ Quyết định Luật Thống kê và các văn bản QPPL hướng dẫn Quyết định số 288/QĐ-TTg về việc ban hành Khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội 28/02/2022
90/QĐ-TTg Văn phòng Chính phủ Quyết định Văn bản pháp lý Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 18/01/2022
13/2021/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thông tư Nghiệp vụ Thống kê Thông tư số 13/2021/TT-BKHĐT quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê kinh tế số 31/12/2021