Đang xử lý.....

GIỚI THIỆU CỤC THU THẬP DỮ LIỆU & ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THỐNG KÊ

Địa chỉ: 54 Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa – Hà Nội
   
Cục trưởng: Vũ Thị Thu Thủy
Điện thoại: 024 73046666 - máy lẻ 8822
Phó Cục trưởng: Nguyễn Tuấn Anh
Điện thoại: 024 73046666 – máy lẻ 1902
Phó Cục trưởng: Cao Văn Hoạch
Điện thoại: 024 73046666 – máy lẻ 1989
Phó Cục trưởng: Cao Quang Thành
Điện thoại: 024 73046666 - máy lẻ 5678

I. VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

1. Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê là tổ chức hành chính thuộc Tổng cục Thống kê, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động thu thập dữ liệu thống kê, ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin – truyền thông trong hoạt động thống kê theo quy định của pháp luật; bảo đảm kết nối thông suốt hệ thống mạng của Tổng cục Thống kê với các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ, ngành.

2. Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê có tư cách pháp nhân, con dấu, có trụ sở làm việc và tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

II. NHIỆM VỤ

1. Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê để trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định ban hành:

a) Chương trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, hàng năm và các quy chế, quy định về hệ thống thu thập thông tin thống kê, chương trình điều tra thống kê quốc gia, chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia; ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin – truyền thông trong ngành Thống kê.

b) Quyết định tổng điều tra dân số và nhà ở; tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp; tổng điều tra kinh tế; tổng điều tra thống kê quốc gia khác.

2. Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành hoặc để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định:

a) Phương án tổng điều tra thống kê quy định tại điểm b khoản 1 Điều này; phương án điều tra thống kê được phân công trong chương trình điều tra thống kê quốc gia và điều tra thống kê ngoài chương trình điều tra thống kê quốc gia; kế hoạch điều tra thống kê hàng năm; chế độ báo cáo thống kê cấp bộ; quy chế phối hợp sử dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê nhà nước và văn bản khác về quản lý hoạt động thu thập dữ liệu thống kê.

b) Ban hành các văn bản quản lý về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin – truyền thông trong ngành Thống kê, gồm: Quy chế, quy định; danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật; định mức kinh tế, kỹ thuật; bảng mã dùng chung trong xử lý thông tin thống kê.

3. Phối hợp với Vụ Kế hoạch tài chính trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án, kế hoạch trung hạn và hàng năm về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin – truyền thông trong ngành Thống kê.

4. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê, bộ, ngành liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp cung cấp, sử dụng dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê nhà nước theo quy định của pháp luật.

5. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, quy hoạch, chương trình, dự án, đề án, quyết định, chỉ thị quy định tại các khoản 1, khoản 2 Điều này sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt và ban hành.

6. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê, các bộ, ngành, địa phương thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở; tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp; tổng điều tra kinh tế và tổng điều tra, điều tra thống kê khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Thực hiện các cuộc điều tra thống kê trong chương trình điều tra thống kê quốc gia do Thủ tướng Chính phủ phân công; thực hiện các cuộc điều tra thống kê ngoài chương trình điều tra thống kê quốc gia do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định; báo cáo thực hiện điều tra, tổng điều tra thống kê.

7. Thực hiện tự đánh giá chất lượng thống kê thuộc lĩnh vực phụ trách.

8. Tích hợp dữ liệu điều tra, tổng điều tra thống kê với dữ liệu hành chính, dữ liệu từ chế độ báo cáo thống kê và các nguồn dữ liệu khác phục vụ yêu cầu biên soạn số liệu thống kê của các đơn vị trong ngành Thống kê; xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu thống kê bao gồm dữ liệu vi mô, dữ liệu vĩ mô thống kê; quản lý chữ ký số của ngành Thống kê.

9. Quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia tập trung, thống nhất và kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia khác, cơ sở dữ liệu bộ, ngành; cung cấp dữ liệu, thông tin có liên quan đến thông tin thống kê đã được công bố trong cơ sở dữ liệu thống kê cho cơ quan, tổ chức, cá nhân; thực hiện bảo mật thông tin của tổ chức, cá nhân trong quá trình cung cấp dữ liệu theo quy định của pháp luật.

10. Xây dựng, quản lý, vận hành, bảo trì hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin – truyền thông của ngành Thống kê bao gồm: hệ thống máy chủ, máy trạm, thiết bị kết nối mạng, thiết bị an ninh an toàn, thiết bị ngoại vi và thiết bị phụ trợ, mạng nội bộ, mạng diện rộng.

11. Xây dựng và thực hiện các giải pháp kỹ thuật về bảo mật, đảm bảo an toàn, an ninh đối với thông tin cho hệ thống công nghệ thông tin – truyền thông của ngành Thống kê

12. Xây dựng và chuyển giao các phần mềm, hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật trong việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin – truyền thông trong ngành Thống kê.

13. Kết nối, cung cấp dữ liệu, thông tin giữa các hệ thống thông tin thống kê nhà nước.

14. Tổ chức tư vấn về thống kê; phục vụ, hướng dẫn cho bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ thông tin – thư viện tại chỗ và trên mạng phù hợp với quy định của Tổng cục Thống kê và quy định của pháp luật.

15. Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện: Nghiên cứu khoa học; tổ chức cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; hợp tác quốc tế; thanh tra nghiệp vụ; thi đua, khen thưởng; kế hoạch tài chính và văn phòng.

16. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, viên chức, cơ cấu ngạch công chức, viên chức và lao động hợp đồng; thực hiện chế độ tiền lương, chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề và các chế độ đãi ngộ khác; thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và lao động hợp đồng thuộc phạm vi quản lý theo phân cấp của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê và quy định của pháp luật.

17. Quản lý tài chính, tài sản và các dự án đầu tư xây dựng và mua sắm máy móc, trang thiết bị, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.

18. Đầu mối cung cấp dịch vụ công về thống kê theo quy định của pháp luật và phân công của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.

19. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Tổng cục trưởng giao.