Đang xử lý.....
Thống kê Doanh nghiệp Tháng và Quý
Điều tra bán buôn, bán lẻ hàng hóa năm 2022

Điều tra bán buôn, bán lẻ hàng hóa được tiến hành trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) và cơ sở kinh doanh cá thể có hoạt động kinh doanh thuộc ngành Bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và các xe có động cơ khác (ngành G) trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều tra dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch và dịch vụ khác năm 2022

Điều tra dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch và dịch vụ khác được tiến hành trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (tỉnh, thành phố) đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) và cơ sở kinh doanh cá thể có hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch và dịch vụ khác thuộc các ngành trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều tra hoạt động vận tải, kho bãi năm 2022

Điều tra hoạt động vận tải, kho bãi được tiến hành trên phạm vị 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với các doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở kinh doanh cá thể có hoạt động vận tải thuộc những ngành Vận tải kho bãi (ngành H) trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ. 

Điều tra xuất khẩu, nhập khẩu, dịch vụ năm 2022

Thu thập thông tin để tính toán: năng suất, sản lượng lúa thực thu theo từng vụ, cả năm, làm cơ sở tính toán một số chỉ tiêu như: tổng sản lượng lương thực, sản lượng lúa, giá bán bình quân, sản lượng lương thực bình quân nhân khẩu của cả nước và từng địa phương.

Cung cấp thông tin để đánh giá kết quả sản xuất lúa, cân đối tiêu dùng, xuất khẩu, dự trữ lương thực từng địa phương và cả nước.

Điều tra hộ gia đình thu thập thông tin về du lịch năm 2022

Điều tra hộ gia đình thu thập thông tin về du lịch là điều tra mẫu thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia được thực hiện nhằm mục đích:

- Thu thập thông tin chung của hộ và cá nhân trong hộ gia đình về tổng mức chi tiêu và những khoản chi tiêu chủ yếu của người Việt Nam đi du lịch trong nước và nước ngoài, làm cơ sở tính mức chi tiêu bình quân chung cho một lượt khách đi du lịch và cơ cấu chi tiêu của khách du lịch Việt Nam.

- Phục vụ biên soạn một số chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, hệ thống tài khoản vệ tinh du lịch,.. đáp ứng nhu cầu thông tin phục vụ công tác quản lý, hoạch định chiến lược, quy hoạch vùng và chính sách phát triển du lịch của các cấp, các ngành.

Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể năm 2022

Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể là điều tra mẫu thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia được thực hiện nhằm mục đích:

- Đánh giá thực trạng, năng lực và kết quả sản xuất kinh doanh (viết gọn là SXKD) của các cơ sở, phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách.

- Cập nhật cơ sở dữ liệu về cơ sở SXKD cá thể.

- Tính toán các chỉ tiêu thống kê quốc gia, đáp ứng yêu cầu liên quan đến lĩnh vực tài khoản quốc gia.

- Đáp ứng nhu cầu của người dùng tin trong và ngoài nước.

Điều tra xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ năm 2021

Cuộc điều tra nhằm thu thập thông tin về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ (thu do xuất khẩu dịch vụ và chi do nhập khẩu dịch vụ) phục vụ cho việc tổng hợp số liệu xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ của Việt Nam, đáp ứng việc tính toán các chỉ tiêu thống kê của hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, thống kê tài khoản quốc gia, cán cân thanh toán quốc tế; phục vụ nhu cầu thông tin thống kê trong quản lý, hoạch định chính sách của Chính phủ, các Bộ, ngành; nhu cầu sử dụng của các nhà đầu tư, doanh nghiệp và các đối tượng sử dụng thông tin khác.

Điều tra dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch và dịch vụ khác năm 2021

Thu thập thông tin cơ bản về kết quả kinh doanh dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch, kinh doanh bất động sản và một số dịch vụ khác nhằm phục vụ công tác quản lý, đánh giá, dự báo tình hình kinh tế xã hội, lập chính sách, kế hoạch phát triển của toàn bộ nền kinh tế và từng địa phương;

Biên soạn các chỉ tiêu thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh;

Đáp ứng nhu cầu của các đối tượng dùng tin khác.

Điều tra hoạt động bán buôn, bán lẻ hàng hóa năm 2021

Cuộc điều tra nhằm mục đích thu thập thông tin cơ bản về kết quả kinh doanh hoạt động bán buôn, bán lẻ hàng hóa nhằm phục vụ công tác quản lý, đánh giá, dự báo tình hình kinh tế - xã hội, lập chính sách, kế hoạch phát triển của toàn bộ nền kinh tế và từng địa phương; biên soạn các chỉ tiêu thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh; đáp ứng nhu cầu của các đối tượng dùng tin khác./.

Điều tra hoạt động vận tải, kho bãi năm 2021

Cuộc điều tra thống kê định kỳ các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể có hoạt động vận tải, kho bãi nhằm hai mục đích chính sau:

- Đáp ứng yêu cầu đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển ngành vận tải, kho bãi và quản lý nhà nước về hoạt động vận tải;

- Đáp ứng yêu cầu thông tin phục vụ biên soạn hệ thống chỉ tiêu Thống kê quốc gia, hệ thống chỉ tiêu Thống kê cấp tỉnh.