Đang xử lý.....

NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC THU THẬP DỮ LIỆU VÀ ỨNG DỤNG CNTT THỐNG KÊ

Ngày 20 tháng 5 năm 2020, Tổng cục Thống kê ban hành  Quyết định số 1001/QĐ-TCTK  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thu thập dữ  liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê (gọi tắt là Cục TTDL). Theo đó Cục TTDL là tổ chức hành chính thuộc Tổng cục Thống kê, thực hiện chức năng tham mưu giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê quản lý và tổ chức hoạt động thu thập thông tin thống kê, ứng dụng công nghệ thông tin-truyền thông trong hoạt động thống kê theo quy định của pháp luật, bảo đảm kết nối thông suốt hệ thống mạng của Tổng cục Thống kê với các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ, ngành. Cơ cấu tổ chức của Cục TTDL được tổ chức thành 4 phòng (Văn phòng, Phòng Thiết kế mẫu và Điều tra thống kê , Phòng Thu thập và Quản lý dữ liệu hành chính, Phòng Quản lý và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê và 4 Trung tâm  (Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ thống kê, Trung tâm Tin học khu vực I,  Trung tâm Tin học khu vực II, Trung tâm Tin học khu vực III).

Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, có trụ sở làm việc và được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước theo quy định của pháp luật.

Từ tháng 9/2021- tháng12/2021:

Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, Cục TTDL gặp nhiều khó khăn bộn bề công việc tuy nhiên được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Tổng cục, sự phối hợp và giúp đỡ nhiệt tình của các đơn vị trong Tổng cục Thống kê, đến ngày 01 tháng 9 năm 2020 các điều kiện làm việc cơ bản được đảm bảo để Cục TTDL có thể bắt đầu đi vào hoạt động.

Về biên chế, năm 2020 Cục TTDL được giao 59 biên chế công chức, 118 biên chế viên chức, 20 chỉ tiêu lao động hợp đồng 68. Tính đến ngày 31/12/2020, tổng số công chức, viên chức, người lao động có mặt là 179 người (trong đó công chức 55 người, viên chức 75 người, lao động hợp đồng 68 và lao động chuyên môn 49 người).

Trong thời gian đầu Cục tập trung vào các nội dung công việc phối hợp với các đơn vị tổ chức bàn giao, tiếp nhận giữa các Vụ, Văn phòng Tổng cục. Bên cạnh đó tham gia xây dựng Quyết định của Tổng cục trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục TTDL; chủ trì dự thảo Quyết định của Tổng cục trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Cục TTDL; ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng thuộc 4 đơn vị sự nghiệp của Cục TTDL; xây dựng vị trí việc làm các Phòng báo cáo Lãnh đạo Tổng cục làm cơ sở đề xuất biên chế công chức của Cục TTDL; phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch điều động công chức, bố trí chỗ làm việc cho Cục TTDL. Chủ trì xây dựng Quy chế phối hợp giữa Cục TTDL với các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong hoạt động thống kê. Tham gia góp ý đối với các văn bản quy phạm pháp luật; tham gia góp ý, xây dựng nội quy, các quy chế làm việc của Tổng cục.

Về công tác chuyên môn, nghiệp vụ, thời gian này các cuộc điều tra hàng tháng, quý  theo Kế hoạch điều tra thống kê năm 2020 vẫn do các Vụ nghiệp vụ thực hiện, Cục chủ yếu tập trung vào một số lĩnh vực trọng tâm: nghiên cứu, rà soát phương án điều tra; tham gia các tổ công tác chuẩn bị cho Tổng điều tra kinh tế năm 2021; thực hiện Kế hoạch công nghệ thông tin (CNTT) năm 2020, xây dựng Kế hoạch CNTT 2021.

Năm 2021:

Đầu năm 2021, Cục TTDL tiếp nhận bàn giao và thực hiện 16 cuộc điều tra tháng, 3 cuộc điều tra quý, 2 cuộc điều tra kỳ 6 tháng, 4 cuộc điều tra theo vụ của lĩnh vực NLTS và 3 cuộc điều tra năm. Đặc biệt là thực hiện thu thập thông tin của Tổng điều tra kinh tế năm 2021 (viết gọn là TĐT), điều tra IO và 28 cuộc điều tra thường xuyên của ngành Thống kê. Bên cạnh đó thực hiện nhiệm vụ năm 2021 trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức của sự bùng phát đại dịch Covid-19 tác động mạnh mẽ đến hoạt động của ngành Thống kê, khiến nhiều giai đoạn hoạt động thu thập thông tin thống kê bị gián đoạn, kéo dài. Trong bối cảnh đó, với sự quyết tâm cao nhất của tập thể Lãnh đạo Cục, toàn thể công chức, viên chức và người lao động, Cục TTDL đã linh hoạt, chủ động đưa ra nhiều giải pháp, điều chỉnh kế hoạch để thích ứng tình hình mới bảo đảm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm 2021. Bên cạnh nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, Cục TTDL tham gia hoàn thiện môi trường pháp lý cho hoạt động thống kê, phương pháp chế độ, thẩm định chế độ báo cáo.  Thực hiện các đề án lớn của Ngành (Đề án ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2017 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030). Tham gia nghiên cứu và hoàn thành Đề tài “Nghiên cứu phát triển ứng dụng thu thập thông tin trên thiết bị di động và Web-form trong điều tra thống kê”. Xây dựng các quy chế phối hợp, chia sẻ thông tin với các Bộ, ngành. Về ứng dụng công nghệ thông tin, ngoài thực hiện triển khai Đề án 501 và tiếp nhận các dự án khác liên quan đến công nghệ thông tin, Cục TTDL tổ chức triển khai các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin thường xuyên. Cục TTDL hoàn thành tốt nhiệm vụ quản trị, vận hành hạ tầng công nghệ thông tin kết nối thông suốt trong toàn Ngành phục vụ chỉ đạo điều hành và các hệ thống Cơ sở dữ liệu, các hệ thống thu thập, xử lý kết quả điều tra. Hệ thống thông tin kết nối thông suốt, đảm bảo an ninh, an toàn mạng góp phần đảm bảo thực hiện các cuộc điều tra, TĐT hoàn thành đúng tiến độ.

 Hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý Website Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 và Website Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019. Triển khai các hoạt động tư vấn và dịch vụ thống kê.

Về công tác tổ chức, cán bộ, đào tạo, trong năm 2021 Cục TTDL đã xây dựng Đề án vị trí việc làm các đơn vị sự nghiệp thuộc Cục TTDL theo Nghị định số 106/2020/NĐ-CP; Hoàn thành công tác bố trí, sắp xếp nhân sự các đơn vị sự nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ mới. Hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo cấp Phòng và tương đương, cấp Cục và tương đương theo đúng hướng dẫn của Tổng cục và quy định của Pháp luật làm cơ sở đề xuất chủ trương kiện toàn lãnh đạo các Phòng thuộc Cục TTDL.

Trên cơ sở nguồn quy hoạch lãnh đạo được phê duyệt và nhu cầu bổ sung đội ngũ lãnh đạo cấp Phòng, Cục TTDL đã báo cáo Lãnh đạo Tổng cục đồng ý chủ trương làm quy trình đề nghị bổ nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương. Cục TTDL tham mưu Lãnh đạo Tổng cục quyết định bổ nhiệm: 5 Trưởng phòng và tương đương, 04 Phó Trưởng phòng và tương đương. Trên cơ sở số lượng người làm việc được giao năm 2021, số người làm việc hiện có, Cục TTDL đã xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc trình Tổng cục trưởng xem xét phê duyệt.

Cục TTDL đã cử 14 lượt công chức, 5 lượt viên chức tham gia các khóa đào tạo bồi dưỡng của TCTK như Chương trình bồi dưỡng quốc tế về khoa học dữ liệu, Chương trình tập huấn, hướng dẫn Nghị định số 60/2021/NĐ-CP, Lớp đào tạo Trung cấp lý luận chính trị khóa 2021-2022. Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ cử các công chức, viên chức của Cục TTDL tham gia các tổ công tác của TCTK, bao gồm: Tổ Công tác xây dựng Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; Tổ biên tập xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê; Tổ công tác thử nghiệm công nghệ Blockchain trong thu thập thông tin thống kê; Tổ xây dựng quy trình điều tra thống kê; Tổ công tác Dữ liệu thuế; Tổ công tác xây dựng các Dự án thực hiện nhiệm vụ của Đề án ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2017/2025, tầm nhìn đến năm 2030; Tổ xây dựng đề án CSDL thống kê dân số giai đoạn 2021-2030; Tổ công tác xây dựng và triển khai Đề án xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử. Cử công chức, viên chức tham dự hội thảo, tập huấn: Hội thảo quốc tế lần 2 về Dữ liệu lớn phục vụ Thống kê chính thức; Tập huấn sử dụng phần mềm hội nghị, hội thảo; Dự họp ESCAP; Diễn đàn trực tuyến thống kê Trung Quốc - ASEAN; Chuỗi hội thảo trực tuyến về thống kê di cư…Công tác hành chính, văn phòng đã tiếp nhận phần mềm quản lý công việc (Misa TaskGov) đến nay Cục đã triển khai giao, nhận và báo cáo công việc; mời họp, đăng ký phòng họp qua phần mềm.Tiếp tục triển khai xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng tại Cục TTDL kê phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Cục TTDL. Công tác quản lý, điều hành và sử dụng dự toán đã bảo đảm chế độ chính sách cho công chức trong đơn vị (chi trả lương, bảo hiểm xã hội, kinh phí công đoàn; thực hiện báo tăng, báo giảm), thực hiện kê khai thuế quý, vào chứng từ trong phần mềm kế toán, thực hiện đối chiếu kho bạc.

Hoạt động Đảng, Đoàn thể: Trong năm 2021 tiếp tục bảo đảm tốt sự phối hợp giữa chính quyền, chi bộ, công đoàn trong quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Các công việc quan trọng đều được bàn bạc dân chủ và thống nhất cao trong lãnh đạo và có sự kết hợp chặt chẽ với chi bộ, công đoàn. Từ đó, công việc được giải quyết hài hoà với sự nhất trí cao trong đơn vị, vừa đảm bảo đoàn kết nội bộ, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Cục. Công tác xây dựng kế hoạch năm và theo dõi thực hiện kế hoạch đã được quan tâm chú trọng. Công đoàn đã làm tốt công tác động viên các đoàn viên tham gia tích cực các hoạt động chuyên môn, tham gia đóng góp đầy đủ các hoạt động, phong trào do công đoàn cơ quan TCTK phát động. Đảng bộ bộ phận Cục TTDL (Đảng bộ) là tổ chức đảng được thành lập mới theo Quyết định số 10-QĐ/ĐUTCTK ngày 01/02/2021 của Đảng ủy Tổng cục Thống kê về việc thành lập Đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng bộ Tổng cục Thống kê, Ban chấp hành có  5 đồng chí. Đảng bộ gồm 5 chi bộ trực thuộc với 55 đảng viên. Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục kết nạp mới 01 đảng viên, chuyển đảng chính thức 04 đảng viên.

Tổ chức đoàn thanh niên của đơn vị đã tham gia đầy đủ các hoạt động phong trào do Đoàn thành niên Tổng cục Thống kê và Bộ Kế hoạch Đầu tư phát động.