Đang xử lý.....
ĐIỀU TRA DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG CÂY NÔNG NGHIỆP 2024
ĐIỀU TRA NĂNG SUẤT SẢN LƯỢNG CÂY NÔNG NGHIỆP 2024
ĐIỀU TRA CHĂN NUÔI 2024
ĐIỀU TRA LÂM NGHIỆP 2024
ĐIỀU TRA THUỶ SẢN 2024
Điều tra năng suất sản lượng cây nông nghiệp 2023
Điều tra Diện tích gieo trồng cây Nông nghiệp 2023
Điều tra Chăn nuôi 2023
Điều tra Lâm nghiệp 2023
Điều tra Thuỷ sản 2023
Điều tra Chăn Nuôi 2022
Điều tra năng suất, sản lượng cây lúa năm 2022

Thu thập thông tin để tính toán: năng suất, sản lượng lúa thực thu theo từng vụ, cả năm, làm cơ sở tính toán một số chỉ tiêu như: tổng sản lượng lương thực, sản lượng lúa, giá bán bình quân, sản lượng lương thực bình quân nhân khẩu của cả nước và từng địa phương.

Cung cấp thông tin để đánh giá kết quả sản xuất lúa, cân đối tiêu dùng, xuất khẩu, dự trữ lương thực từng địa phương và cả nước.Thu thập thông tin để tính toán: năng suất, sản lượng lúa thực thu theo từng vụ, cả năm, làm cơ sở tính toán một số chỉ tiêu như: tổng sản lượng lương thực, sản lượng lúa, giá bán bình quân, sản lượng lương thực bình quân nhân khẩu của cả nước và từng địa phương.

Cung cấp thông tin để đánh giá kết quả sản xuất lúa, cân đối tiêu dùng, xuất khẩu, dự trữ lương thực từng địa phương và cả nước.Thu thập thông tin để tính toán: năng suất, sản lượng lúa thực thu theo từng vụ, cả năm, làm cơ sở tính toán một số chỉ tiêu như: tổng sản lượng lương thực, sản lượng lúa, giá bán bình quân, sản lượng lương thực bình quân nhân khẩu của cả nước và từng địa phương.

Cung cấp thông tin để đánh giá kết quả sản xuất lúa, cân đối tiêu dùng, xuất khẩu, dự trữ lương thực từng địa phương và cả nước.

Điều tra năng suất, sản lượng cây hàng năm 2022
Điều tra năng suất, sản lượng cây lâu năm 2022
Điều tra thủy sản năm 2022
Điều tra lâm nghiệp 2022
Điều tra diện tích gieo trồng cây nông nghiệp năm 2022

Thu thập số liệu về diện tích gieo trồng các loại cây nông nghiệp theo từng vụ sản xuất (đối với cây hàng năm) và từng năm (đối với cây lâu năm) của từng địa phương; làm cơ sở tính toán một số chỉ tiêu như: sản lượng cây trồng, cơ cấu diện tích gieo trồng, hệ số sử dụng đất.

Điều tra chăn nuôi năm 2021

Cuộc điều tra thu thập thông tin cơ bản phản ánh kết quả hoạt động sản xuất chăn nuôi trên phạm vi cả nước nhằm phục vụ việc tính toán các chỉ tiêu thống kê cấp quốc gia, cấp tỉnh của ngành chăn nuôi; đáp ứng yêu cầu quản lý, lập kế hoạch, quy hoạch, hoạch định các chính sách phát triển sản xuất chăn nuôi của các cấp, các ngành và nhu cầu thông tin của các đối tượng dùng tin khác.

Điều tra thủy sản năm 2021

Cuộc điều tra thu thập thông tin cơ bản phản ánh kết quả hoạt động nuôi trồng và khai thác thủy sản trên phạm vi cả nước nhằm phục vụ việc tính toán các chỉ tiêu thống kê cấp quốc gia, cấp tỉnh của ngành thủy sản; đáp ứng yêu cầu quản lý, lập kế hoạch, quy hoạch, hoạch định các chính sách phát triển sản xuất thủy sản của các cấp, các ngành và nhu cầu thông tin của các đối tượng dùng tin khác.

Điều tra lâm nghiệp năm 2021

Cuộc điều tra thu thập thông tin cơ bản phản ánh kết quả hoạt động sản xuất lâm nghiệp trên phạm vi cả nước nhằm phục vụ việc tính toán các chỉ tiêu thống kê cấp quốc gia, cấp tỉnh của ngành lâm nghiệp; đáp ứng yêu cầu quản lý, lập kế hoạch, quy hoạch, hoạch định các chính sách phát triển sản xuất lâm nghiệp của các cấp, các ngành và nhu cầu thông tin của các đối tượng dùng tin khác.

Điều tra chăn nuôi
- Số lượng vật nuôi tại thời điểm điều tra;
- Sản lượng sản phẩm chăn nuôi sản xuất trong kỳ điều tra;
- Sản lượng và doanh thu sản phẩm chăn nuôi bán ra;
- Số lượng và doanh thu hoạt động khai thác chim yến;
Thu thập chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 0806 và 0807

 

Điều tra diện tích gieo trồng cây nông nghiệp năm 2021

Thu thập số liệu về diện tích gieo trồng các loại cây nông nghiệp theo từng vụ sản xuất (đối với cây hàng năm) và từng năm (đối với cây lâu năm) của từng địa phương; làm cơ sở tính toán một số chỉ tiêu như: sản lượng cây trồng, cơ cấu diện tích gieo trồng, hệ số sử dụng đất.

Điều tra năng suất, sản lượng cây lúa năm 2021

Thu thập thông tin để tính toán: năng suất, sản lượng lúa thực thu theo từng vụ, cả năm, làm cơ sở tính toán một số chỉ tiêu như: tổng sản lượng lương thực, sản lượng lúa, giá bán bình quân, sản lượng lương thực bình quân nhân khẩu của cả nước và từng địa phương.

Cung cấp thông tin để đánh giá kết quả sản xuất lúa, cân đối tiêu dùng, xuất khẩu, dự trữ lương thực từng địa phương và cả nước.

Điều tra năng suất, sản lượng các loại cây hàng năm khác năm 2021

Cuộc điều tra nhằm thu thập thông tin tình hình sản xuất cây hàng năm phục vụ việc tính toán các chỉ tiêu thống kê cấp quốc gia, cấp tỉnh của ngành trồng trọt; làm cơ sở nghiên cứu, đánh giá việc ứng dụng những tiến bộ khoa học - kỹ thuật, việc sử dụng hóa chất trong sản xuất cây hàng năm, tính liên kết trong sản xuất - tiêu thụ sản phẩm cây trồng nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý, đánh giá kết quả sản xuất, cân đối tiêu dùng; lập kế hoạch, quy hoạch, hoạch định các chính sách phát triển sản xuất cây hàng năm của các cấp, các ngành và nhu cầu thông tin của các đối tượng dùng tin khác.

Điều tra năng suất, sản lượng cây lâu năm năm 2021

Cuộc điều tra thu thập thông tin tình hình sản xuất cây lâu năm, làm cơ sở đánh giá kết quả hoạt động trồng trọt từng loại cây lâu năm trên phạm vi cả nước; tính toán các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô, các chỉ tiêu thống kê cấp quốc gia, cấp tỉnh của ngành trồng trọt. Đáp ứng yêu cầu thông tin phục vụ quản lý, cân đối tiêu dùng; lập kế hoạch, quy hoạch, hoạch định chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp của các cấp, các ngành. Làm cơ sở nghiên cứu, đánh giá việc ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, việc sử dụng hóa chất trong nông nghiệp, tính liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cây lâu năm và đáp ứng nhu cầu thông tin của đối tượng dùng tin khác.