Đang xử lý.....

Văn bản quản lý

Tổng số văn bản 148
Số ký hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành
39/QĐ- TCTK Tổng cục Thống kê Quyết định Nghiệp vụ Thống kê Quyết định Về việc thành lập Ban quản lý dự án " Xây dựng Hệ thống công nghệ thông tin phục vụ chế độ báo cáo cấp Bộ; chế độ báo cáo cấp tỉnh, huyện, xã tần suất nhanh ( trực tuyến ) phục vụ công tác quản lý điều hành từ Trung ương đến địa phương 19/01/2024
03/ QĐ- TCTK Tổng cục Thống kê Quyết định Nghiệp vụ Thống kê Quyết định ban hành Quy trình Điều tra Thống kê 03/01/2024
1405/QĐ-TCTK Tổng cục Thống kê Quyết định Nghiệp vụ Thống kê Quyết định Về việc thành lập Tổ biên tập xây dựng Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Kế hoạch và Đầu tư 25/12/2023
1405/QĐ-TCTK Tổng cục Thống kê Quyết định Nghiệp vụ Thống kê Quyết định Về việc thành lập Tổ biên tập xây dựng Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Kế hoạch và Đầu tư 25/12/2023
1627/QĐ-Ttg Văn phòng Chính phủ Quy định Văn bản pháp lý Quyết định phê duyệt Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia 15/12/2023
1344/QĐ-TCTK Tổng cục Thống kê Quyết định Văn bản điều hành Quyết định về việc ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2024 của Tổng cục Thống kê 05/12/2023
28/ CT-Ttg Văn phòng Chính phủ Chỉ thị Văn bản pháp lý Chỉ thị về việc đẩy mạnh triển khai Đề án Ứng dụng Công nghệ thông tin- truyền thông trong hệ thống Thống kê nhà nước giai đoạn 2017-2-25, tầm nhìn đến năm 2030 27/11/2023
5891/ BKHĐT- TCTK Bộ Kế hoạch và Đầu tư Công văn Văn bản pháp lý khác Hướng dẫn ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 26/07/2023
613/ QĐ- TCTK Tổng cục Thống kê Quyết định Văn bản pháp lý Quyết định về việc ban hành kế hoạch Điều tra thống kê năm 2024 của Tổng cục Thống kê 07/07/2023
16/CT- TTG Văn phòng Chính phủ Chỉ thị Văn bản pháp lý Chỉ thị về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc 27/05/2023
369/ QĐ- TCTK Tổng cục Thống kê Quyết định Văn bản điều hành Quyết định ban hành quy chế phối hợp giữa các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê trong hoạt động sản xuất thông tin thống kê 07/04/2023
05/2023- QĐ-TTg Văn phòng Chính phủ Quyết định Luật Thống kê và các văn bản QPPL hướng dẫn Quyết định số 05/2023/QĐ-TTg về việc Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 24/02/2023
03/2023/QĐ-TTg Văn phòng Chính phủ Quyết định Văn bản pháp lý Quyết định Ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia 15/02/2023
1177/ QĐ- TCTK Tổng cục Thống kê Quyết định Văn bản điều hành Quyết định về việc ban hành Kế hoạch công tác phổ biến; giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê năm 2023 của Tổng cục Thống kê 28/12/2022
01- QCPH- BNV- TCTK Tổng cục Thống kê Quy chế Văn bản pháp lý Quy chế phối hợp công tác thống kê và chia sẻ thông tin thống kê giữa Bộ Nội vụ và Tổng cục Thống kê 20/12/2022
01/ QCPH- BNV- TCTK Bộ và Cơ quan ngang Bộ Quy chế Văn bản pháp lý khác Quy chế phối hợp công tác Thống kê và chia sẻ thông tin Thống kê giữa Bộ Nội Vụ và Tổng Cục Thống kê 20/12/2022
2172/ QĐ- BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quyết định Văn bản pháp lý Quyết định phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số 2023 của Bộ Kế Hoạch và Đầu tư 14/12/2022
000 Tổng cục Thống kê Quy chế Văn bản pháp lý Quy chế phối hợp về công tác thống kê và chia sẻ thông tin thống kê giữa Tổng cục Thống kê và trường ĐH Kinh tế Quốc dân 18/11/2022
94/2022/NĐ-CP Văn phòng Chính phủ Nghị định Luật Thống kê và các văn bản QPPL hướng dẫn Nghị định số 94/2022/NĐ-CP quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 07/11/2022
1533/QĐ-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quyết định Văn bản điều hành Quyết định về ngày chuyển đổi số Bộ Kế hoạch và Đầu tư 13/09/2022