Đang xử lý.....

Văn bản quản lý

Tổng số văn bản 157
Số ký hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành
1186/QĐ-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quyết định Văn bản điều hành Quyết định Phê duyệt Chiến lược dữ liệu đến năm 2030 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 20/05/2024
82/ QCPH- TCTK- UBDT Bộ và Cơ quan ngang Bộ Quy chế Văn bản pháp lý Quy chế phối hợp công tác và chia sẻ dữ liệu, thông tin thống kê giữa Ủy ban Dân tộc và Tổng cục Thống kê 07/05/2024
02/QCPH-BNN&PTNT-TCTK Tổng cục Thống kê Quy chế Văn bản pháp lý khác Quy chế phối hợp giữa Bộ NN&PTNN với TCTK về công tác thống kê và chia sẻ thông tin thống kê 04/04/2024
230/QĐ- TCTK Tổng cục Thống kê Quyết định Văn bản điều hành Quyết định ban hành quy chế Tổ chức lễ tang của Tổng cục Thống kê 18/03/2024
186/QĐ-TCTK Tổng cục Thống kê Quyết định Văn bản pháp lý Quyết định Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Tổng cục Thống kê năm 2024 01/03/2024
254/ QĐ- BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quyết định Văn bản pháp lý Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 175 NĐ-CP ngày 30/10/ 2023 của Chính phủ phê duyệt "Đề an Trung tâm dữ liệu quốc gia " của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 29/02/2024
239/QĐ-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quyết định Văn bản điều hành Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Kế Hoạch và Đầu tư 26/02/2024
39/QĐ- TCTK Tổng cục Thống kê Quyết định Nghiệp vụ Thống kê Quyết định Về việc thành lập Ban quản lý dự án " Xây dựng Hệ thống công nghệ thông tin phục vụ chế độ báo cáo cấp Bộ; chế độ báo cáo cấp tỉnh, huyện, xã tần suất nhanh ( trực tuyến ) phục vụ công tác quản lý điều hành từ Trung ương đến địa phương 19/01/2024
03/ QĐ- TCTK Tổng cục Thống kê Quyết định Nghiệp vụ Thống kê Quyết định ban hành Quy trình Điều tra Thống kê 03/01/2024
1409/QĐ-TCTK Tổng cục Thống kê Quyết định Văn bản điều hành Quyết định về việc ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về tuyên truyền kiến thức thống kê năm 2024 của Tổng cục Thống kê 27/12/2023
1405/QĐ-TCTK Tổng cục Thống kê Quyết định Nghiệp vụ Thống kê Quyết định Về việc thành lập Tổ biên tập xây dựng Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Kế hoạch và Đầu tư 25/12/2023
1405/QĐ-TCTK Tổng cục Thống kê Quyết định Nghiệp vụ Thống kê Quyết định Về việc thành lập Tổ biên tập xây dựng Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Kế hoạch và Đầu tư 25/12/2023
1627/QĐ-Ttg Văn phòng Chính phủ Quy định Văn bản pháp lý Quyết định phê duyệt Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia 15/12/2023
1344/QĐ-TCTK Tổng cục Thống kê Quyết định Văn bản điều hành Quyết định về việc ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2024 của Tổng cục Thống kê 05/12/2023
28/ CT-Ttg Văn phòng Chính phủ Chỉ thị Văn bản pháp lý Chỉ thị về việc đẩy mạnh triển khai Đề án Ứng dụng Công nghệ thông tin- truyền thông trong hệ thống Thống kê nhà nước giai đoạn 2017-2-25, tầm nhìn đến năm 2030 27/11/2023
4624/ QCPH- BTP- BYT- TCTK Bộ và Cơ quan ngang Bộ Quy chế Văn bản pháp lý Quy chế phối hợp Chia sẻ, trao đổi thông tin, dữ liệu số liên quan đến đăng ký và thống kê hộ tịch 29/09/2023
5891/ BKHĐT- TCTK Bộ Kế hoạch và Đầu tư Công văn Văn bản pháp lý khác Hướng dẫn ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 26/07/2023
613/ QĐ- TCTK Tổng cục Thống kê Quyết định Văn bản pháp lý Quyết định về việc ban hành kế hoạch Điều tra thống kê năm 2024 của Tổng cục Thống kê 07/07/2023
16/CT- TTG Văn phòng Chính phủ Chỉ thị Văn bản pháp lý Chỉ thị về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc 27/05/2023
369/ QĐ- TCTK Tổng cục Thống kê Quyết định Văn bản điều hành Quyết định ban hành quy chế phối hợp giữa các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê trong hoạt động sản xuất thông tin thống kê 07/04/2023