Đang xử lý.....

Văn bản quản lý

Tổng số văn bản 126
Số ký hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành
03/2023/QĐ-TTg Văn phòng Chính phủ Quyết định Văn bản pháp lý Quyết định Ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia 15/02/2023
1177/ QĐ- TCTK Tổng cục Thống kê Quyết định Văn bản điều hành Quyết định về việc ban hành Kế hoạch công tác phổ biến; giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê năm 2023 của Tổng cục Thống kê 28/12/2022
01/ QCPH- BNV- TCTK Bộ và Cơ quan ngang Bộ Quy chế Văn bản pháp lý khác Quy chế phối hợp công tác Thống kê và chia sẻ thông tin Thống kê giữa Bộ Nội Vụ và Tổng Cục Thống kê 20/12/2022
2172/ QĐ- BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quyết định Văn bản pháp lý Quyết định phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số 2023 của Bộ Kế Hoạch và Đầu tư 14/12/2022
1533/QĐ-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quyết định Văn bản điều hành Quyết định về ngày chuyển đổi số Bộ Kế hoạch và Đầu tư 13/09/2022
122/BC-TCTK Tổng cục Thống kê Báo cáo Văn bản điều hành Báo cáo Kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê 15/06/2022
611/QĐ-TCTK Tổng cục Thống kê Quyết định Văn bản điều hành Quyết định về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Tổng cục Thống kê 06/06/2022
7/CT-TTg Văn phòng Chính phủ Chỉ thị Luật Thống kê và các văn bản QPPL hướng dẫn Chỉ thị số 7/CT-TTg về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước 30/05/2022
555/QĐ-TCTK Tổng cục Thống kê Quyết định Văn bản pháp lý khác Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Tổng cục Thống kê 05/05/2022
266/QĐ-TCTK Tổng cục Thống kê Quyết định Văn bản pháp lý khác Quyết định ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Tổng cục Thống kê 25/03/2022
288/QĐ-TTg Văn phòng Chính phủ Quyết định Luật Thống kê và các văn bản QPPL hướng dẫn Quyết định số 288/QĐ-TTg về việc ban hành Khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội 28/02/2022
13/2021/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thông tư Nghiệp vụ Thống kê Thông tư số 13/2021/TT-BKHĐT quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê kinh tế số 31/12/2021
12/2021/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thông tư Nghiệp vụ Thống kê Thông tư số 12/2021/TT-BKHĐT quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê logistics 31/12/2021
1709/QĐ-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quyết định Văn bản pháp lý Quyết định ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin , an ninh mạng máy tính của Bộ Kế Hoạch và Đầu tư 24/12/2021
2014/QĐ-TTg Văn phòng Chính phủ Quyết định Chiến lược phát triển ngành thống kê Quyết định số 2014/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 01/12/2021
1103/QĐ-TCTK Tổng cục Thống kê Quyết định Văn bản pháp lý khác Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử của Tổng cục Thống kê 25/11/2021
100/2021/NĐ-CP Văn phòng Chính phủ Nghị định Luật Thống kê và các văn bản QPPL hướng dẫn Nghị định số 100/2021/NĐ-CP về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê 15/11/2021
01/2021/QH15 Quốc hội Luật Văn bản pháp lý Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật thống kê số 01/2021/QH15 12/11/2021
1394/QĐ-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quyết định Văn bản pháp lý Quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 14/10/2021
959/QĐ-TCTK Tổng cục Thống kê Quyết định Văn bản pháp lý khác Quyết định ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng ngành Thống kê 14/09/2021