Đang xử lý.....

HỆ THỐNG DỮ LIỆU KHÔNG GIAN THỐNG KÊ VỀ KINH TẾ-XÃ HỘI

Trang Hệ thống dữ liệu không gian thống kê về kinh tế-xã hội để khai thác dữ liệu của hai cuộc Tổng điều tra trên trực quan theo không gian địa lý.

Dữ liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019

KHAI THÁC DỮ LIỆU TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên phạm vi cả nước nhằm thu thập thông tin cơ bản về các đơn vị sản xuất, kinh doanh, hoạt động sự nghiệp, Đảng, đoàn thể, hiệp hội, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam,

THÔNG TIN TỔNG HỢP TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021

Trang Thông tin tổng hợp Tổng điều tra kinh tế 2021 cung cấp thông tin cơ bản về kết quả hoạt động của các đơn vị kinh tế trên lãnh thổ Việt Nam, được phân tổ theo khu vực địa lý, ngành kinh tế, hình thức sở hữu,

KẾT QUẢ TỔNG ĐIỀU TRA NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN NĂM 2016

Kết quả chính thức cuộc Tổng điều tra đã được công bố vào tháng 9 năm 2016. Để tạo thuận lợi cho người sử dụng, bên cạnh các ấn phẩm, Tổng cục Thống kê biên soạn và phổ biến kết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 thông qua công cụ khai thác dữ liệu trực tuyến với tiêu đề “Công cụ khai thác dữ liệu Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016”.

MỤC SỐ LIỆU THỐNG KÊ TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TCTK

Tập hợp hệ thống chỉ tiêu thống kê của tất cả các ngành, lĩnh vực kinh tế-xã hội của Việt Nam theo dãy thời gian. Nhiều chỉ tiêu thống kê được phân tổ chi tiết theo các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

KHO DỮ LIỆU TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019

Công bố kết quả Tổng điều tra và cung cấp công cụ tra cứu thông tin thuận lợi cho người dùng tin, Tổng cục Thống kê đã tiến hành tổng hợp và xây dựng kho dữ liệu Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019.

HỆ THỐNG DỮ LIỆU KHÔNG GIAN DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN

Nhằm thúc đẩy việc sử dụng số liệu dân số cho xây dựng chính sách, Tổng cục Thống kê đã xây dựng Trang dữ liệu không gian về một số chỉ tiêu dân số, xã hội và phát triển, khai thác từ dữ liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019, và một số nguồn khác, phục vụ nhu cầu nghiên cứu dân số Việt Nam theo không gian.

KHAI THÁC DỮ LIỆU THỐNG KÊ THEO YÊU CẦU