Đang xử lý.....

KHO DỮ LIỆU TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019 

Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019 được tiến hành vào thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019 theo Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phục vụ hoạch định các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và giám sát các Mục tiêu phát triển bền vững mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết thực hiện.

Để hệ thống hoá và tư liệu hoá các kết quả Tổng điều tra cũng như cung cấp công cụ tra cứu thông tin thuận lợi cho người dùng tin, Tổng cục Thống kê đã tiến hành tổng hợp và xây dựng kho dữ liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Bên cạnh các tài liệu như Phương án điều tra, phiếu hỏi, sổ tay hướng dẫn và các ấn phẩm Tổng điều tra đã được công bố, kho dữ liệu cũng cung cấp công cụ khai thác biểu số liệu linh hoạt theo nhiều chỉ tiêu và phân tổ tùy thuộc vào mục đích nghiên cứu của người sử dụng.

 

Người nghiên cứu tiếp cận nguồn thông tin theo liên kết: KHO DỮ LIỆU TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019