Đang xử lý.....

KẾT QUẢ TỔNG ĐIỀU TRA NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN NĂM 2016 

Cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2016 được tiến hành trên phạm vi cả nước vào thời điểm 01/7/2016 theo Quyết định số 1225/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Mục đích chủ yếu của cuộc Tổng điều tra nhằm thu thập những thông tin cơ bản về nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản để: (i) biên soạn các chỉ tiêu kinh tế - xã hội phục vụ việc đánh giá thực trạng, phân tích xu hướng biến đổi, xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển khu vực nông nghiệp, nông thôn và cải thiện mức sống dân cư nông thôn trên phạm vi cả nước cũng như của từng địa phương; (ii) biên soạn các chỉ tiêu kinh tế - xã hội phục vụ việc đánh giá kết quả thực hiện một số nội dung của các chương trình mục tiêu quốc gia về công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới; phục vụ so sánh quốc tế về các chỉ tiêu khu vực nông nghiệp và nông thôn; (iii) xây dựng cơ sở dữ liệu về nông nghiệp và nông thôn phục vụ công tác nghiên cứu chuyên sâu và làm dàn chọn mẫu cho một số cuộc điều tra định kỳ hàng năm và các yêu cầu thống kê khác.

Kết quả chính thức cuộc Tổng điều tra đã được công bố vào tháng 9 năm 2016. Để tạo thuận lợi cho người sử dụng, bên cạnh các ấn phẩm, Tổng cục Thống kê biên soạn và phổ biến kết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 thông qua công cụ khai thác dữ liệu trực tuyến với tiêu đề “Công cụ khai thác dữ liệu Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016”.

 

Thông tin về cuộc Tổng điều tra có thể tham khảo tại liên kết: KẾT QUẢ TỔNG ĐIỀU TRA NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN NĂM 2016