Đang xử lý.....

Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi tuyển, xét tuyển công chức Tổng cục Thống kê năm 2023 và Triệu tập thí sinh dự thi tuyển, xét tuyển công chức Tổng cục Thống kê năm 2023 tại cụm thi phía Bắc 

Căn cứ hồ sơ thí sinh đăng ký dự tuyển và yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ của từng vị trí tuyển dụng, ngạch công chức dự tuyển theo quy định tại Thông báo số 110/TB-TCTK ngày 30/5/2022 và Thông báo số 145/TB-TCTK ngày 04/7/2022 về việc tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê;
Căn cứ Quyết định số 256/QĐ-TCTK ngày 02/3/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi tuyển, xét tuyển công chức Tổng cục Thống kê năm 2023, Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê (viết gọn là Hội đồng) thông báo các nội dung liên quan.

Vui lòng tải về các văn bản đính kèm dưới đây:

Công văn gửi các Cục Thống kê về việc thông báo triệu tập thí sinh dự thi tuyển, xét tuyển công chức tại cụm thi phía Bắc

Thông báo Triệu tập thí sinh dự thi tuyển, xét tuyển công chức Tổng cục Thống kê năm 2023 tại cụm thi phía Bắc

Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi tuyển, xét tuyển công chức Tổng cục Thống kê năm 2023

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức Tổng cục Thống kê năm 2023

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển công chức Tổng cục Thống kê năm 2023

Danh sách thí sinh không đủ điều kiện dự thi tuyển, xét tuyển công chức Tổng cục Thống kê năm 2023