Đang xử lý.....

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về công tác bảo đảm an toàn an ninh mạng 

Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm 2023, để nâng cao nhận thức về an ninh mạng và nâng cao nguồn lực thực hiện vận hành, quản trị hệ thống mạng ngành Thống kê thông suốt và an toàn theo Quyết định số 630/QĐ-TCTK Quy chế quản lý thiết bị CNTT và bảo đảm an toàn, an ninh mạng ngày 13 tháng 6 năm 2022 của Tổng cục Thống kê, Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin đã tổ chức các lớp tập huấn “Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về công tác bảo đảm an toàn an ninh mạng”. Mỗi lớp tập huấn được diễn ra 2 ngày tại 3 miền Bắc, Trung, Nam với sự tham gia của đại biểu 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Hiện nay, nguy cơ bị đe dọa từ tấn công công nghệ cao ngày càng phức tạp, tăng mạnh, có xu hướng bùng nổ dẫn đến nguy cơ mất an toàn, an ninh mạng của Tổng cục Thống kê. Thành phần tham dự các lớp học là cán bộ chuyên trách vận hành hệ thống mạng tại các cục thống kê nhằm bảo đảm an toàn, an ninh và cũng sẽ trở thành các nhân tố tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị.

Nội dung của chương trình tập huấn tập trung vào:

(1) Tầm quan trọng của An toàn thông tin, an ninh mạng. Bảo vệ thông tin và an ninh mạng;

(2) Giám sát, bảo trì, sao lưu dự phòng và khôi phục hệ thống CNTT;

(3) Tổng quan chung về An ninh mạng;

(4) Các Quy định, quy chế về An ninh mạng và An toàn thông tin mạng;

(5) Thực trạng an ninh mạng ở Tổng cục Thống kê;

(6) Các kỹ năng nâng cao hiệu quả trong phòng chống mã độc;

(7) Dò quét lỗ hổng hệ thống sử dụng phần mềm Nessus .

Các lớp học đã diễn ra trên tinh thần nghiêm túc và cầu thị, các kiến thức thu được từ lớp học sẽ là cơ sở quan trọng để các đơn vị trong toàn Ngành thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng cho ngành Thống kê trong thời gian tới.

Một số hình ảnh tại các lớp tập huấn :