Đang xử lý.....

Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng CNTT Thống kê tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2023 

Sáng ngày 17/01/2023, Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng CNTT Thống kê (Cục TTDL) tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2023. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê; ban Lãnh đạo Cục TTDL; lãnh đạo và công chức các đơn vị hành chính, lãnh đạo và trưởng phòng các đơn vị sự nghiệp thuộc Cục TTDL.

Ông Nguyễn Trung Tiến, Phó TCT TCTK, phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, bà Vũ Thị Thu Thuỷ, Cục trưởng Cục TTDL đã trình bày Báo cáo kết quả công tác năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Cục. Năm 2022 là năm thứ ba thành lập Cục TTDL và là năm thứ hai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thống kê theo cơ cấu tổ chức mới. Là đơn vị mới thành lập với nhiều khó khăn nhưng trong năm 2022 Cục TTDL đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ do Lãnh đạo Tổng cục giao góp phần quan trọng vào sự phát triển của Ngành. Cục đã tổ chức thu thập và xử lý thông tin cho các cuộc điều tra; thực hiện công tác chia sẻ dữ liệu, phối hợp với Bộ, ngành địa phương; xây dựng các văn bản pháp lý; xây dựng, thực hiện các đề án, Chiến lược của Ngành; và thực hiện các nhiệm vụ quan trọng khác của Cục TTDL.

Bà Vũ Thị Thu Thuỷ, Cục trưởng Cục TTDL đã trình bày Báo cáo kết quả công tác năm 2022
và phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Để tiếp tục phát huy những thành quả năm 2022, một số mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ năm 2023 đã được Cục đề ra như sau:

- Hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Luật Thống kê sửa đổi và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thống kê theo kế hoạch đề ra;

- Tiếp tục hoàn thiện và triển khai các Đề án, dự án của Ngành;

- Tiếp tục cải tiến phương án điều tra, đáp ứng tối đa nhu cầu thông tin của đối tượng dùng tin, bảo đảm khoa học, khả thi và giảm nhẹ áp lực cho đối tượng cung cấp thông tin đồng thời nâng cao hiệu quả, tiết kiệm kinh phí;

- Thực hiện thành công các điều tra năm 2023;

- Tăng cường công tác xây dựng, quản lý và khai thác dữ liệu; làm tốt công tác chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu cho các Bộ, ngành theo quy chế phối hợp đã được ký kết;

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo điều hành và trong hoạt động thống kê; chú trọng công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng; duy trì kết nối, bảo đảm hệ thống thông tin thông suốt; 

- Xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành các quy chế liên quan đến lĩnh vực thu thập dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh dịch vụ thống kê nhằm chuẩn hóa các quy trình thực hiện công việc;

- Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ (Thống kê, CNTT, Văn thư…) cho đội ngũ công chức, viên chức của Cục TTDL; 

- Thực hiện tốt công tác tư vấn và dịch vụ thống kê;

- Công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, tài chính, tài vụ, văn phòng;

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, duy trì kỷ luật, kỷ cương, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ; thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện các nhiệm vụ được giao đảm bảo đúng tiến độ, đạt chất lượng cao.

Hội nghị cũng đã dành thời gian để các đại biểu tham luận, đóng góp ý kiến nhằm góp phần hoàn thiện báo cáo, kế hoạch công tác để Cục TTDL tiếp tục củng cố và phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Một số hình ảnh tại Hội nghị