Đang xử lý.....
Năm thực hiện

Phương án điều tra 

1. Danh mục tái liệu điều tra vốn đầu tư thực hiện Xem tại đây;

2. Quyết định điều tra Xem tại đây;

3. Phương án điều tra Xem tại đây;

4. Danh mục Bộ, ngành Trung ương Xem tại đây;

5. Phụ lục 1_Phiếu thu thập thông tin Xem tại đây;

5. Phụ lục 2_Quy trình chọn mẫu, tổng hợp và suy rộng kết quả điều tra Xem tại đây;

6. Bảng tổng hợp phân bổ mẫu địa bàn điều tra cấp huyện Xem tại đây;

7. Phụ lục 3_Biểu kết quả rà soát danh sách địa bàn điều tra Xem tại đây;

8. Phụ lục 4_Biểu tổng hợp kết quả điều tra Xem tại đây.