Đang xử lý.....
Năm thực hiện

Phương án điều tra 

0. Quyết định ban hành phương án điều tra Tại đây

1. Phương án điều tra Tại đây

2. Phiếu sự nghiệp Tại đây

3. Phiếu hiệp hội Tại đây

4. Phiếu tôn giáo Tại đây

5. Quyết định 753/ QĐ-TCTK quyết định ban hành phương án điều tra Tại đây