Đang xử lý.....
Năm thực hiện

Phương án điều tra 

1. Quyết định điều tra Xem tại đây;

2. Phương án điều tra IO năm 2021 (bản Word) Xem tại đây, Phương án điều tra IO năm 2021 (bản PDF) Xem tại đây;

3. Phụ lục I_Quy trình chọn mẫu điều tra IO năm 2021 (bản Word) Xem tại đây, Phụ lục I (bản PDF) Xem tại đây;

4. Phiếu số 01_Phiếu thu thập thông tin về doanh nghiệp không thuộc lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm Xem tại đây;

5. Giải thích nội dung và hướng dẫn ghi phiếu số 01 Xem tại đây;

6. Phiếu số 02_Phiếu thu thập thông tin về doanh nghiệp thuộc lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm Xem tại đây;

7. Giải thích nội dung và hướng dẫn ghi phiếu số 02 Xem tại đây;

8. Phiếu số 03_Phiếu thu thập thông tin về đơn vị hành chính, sự nghiệp và hiệp hội Xem tại đây;

9. Giải thích nội dung và hướng dẫn ghi phiếu số 03 Xem tại đây;

10. Phiếu số 04_Phiếu thu thập thông tin về cơ sở cá thể Xem tại đây;

11. Giải thích nội dung và hướng dẫn ghi phiếu số 04 Xem tại đây;

12. Phiếu số 05_Phiếu thu thập thông tin về hộ sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản Xem tại đây;

13. Giải thích nội dung và hướng dẫn ghi phiếu số 05 Xem tại đây;

14. Phiếu số 06_Phiếu thu thập thông tin về đơn vị vô vị lợi Xem tại đây;

15. Giải thích nội dung và hướng dẫn ghi phiếu số 06 Xem tại đây;

16. Phiếu số 07_Phiếu thu thập thông tin về tiêu dùng cuối cùng của hộ dân cư năm 2020 Xem tại đây;

17. Giải thích nội dung và hướng dẫn ghi phiếu số 07 Xem tại đây;

18. Danh mục mô tả sản phẩm IO Xem tại đây;

19. Đề xuất điều chỉnh phiếu điều tra IO Xem tại đây.