Đang xử lý.....
Năm thực hiện

Phương án điều tra 

1. Quyết định điều tra Xem tại đây

2. Phương án điều tra Xem tại đây

3. Phụ lục 1_Phiếu thu thập thông tin Xem tại đây

4. Giải thích nội dung và cách ghi phiếu điều tra Xem tại đây

5. Phụ lục 2_Quy trình chọn mẫu, tổng hợp và suy rộng kết quả điều tra Xem tại đây

6. Tổng hợp phân bổ mẫu địa bàn điều tra cấp huyện Xem tại đây

7. Phụ lục 3_Biểu báo cáo kết quả rà soát mẫu điều tra Xem tại đây

8. Hướng dẫn cách ghi biểu báo cáo kết quả rà soát mẫu điều tra Xem tại đây

9. Phụ lục 4_Biểu tổng hợp kết quả điều tra Xem tại đây

10. Giải thích nội dung và hướng dẫn cách ghi biểu tổng hợp Xem tại đây